Nagradni konkurs: Tu smo 34 godine, Vaša Tekijanka!

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa „ Tu smo 34 godine, Vaša Tekijanka“,  je „Tekijanka“ DOO Tekija, sa sedištem na adresi Đerdapska 12, 19325 Tekija, Republika Srbija, PIB: 100694430, Matični broj: 07416695, u daljem tekstu: Organizator.

 

CILJ KONKURSA

Nagradni konkurs će biti organizovan u svrhu promocije brenda Organizatora.

 

NAZIV, VREME TRAJANJA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs pod nazivom „ Tu smo 34 godine, Vaša Tekijanka“ biće organizovan na društvenoj mreži Fejsbuk, tačnije na Fejsbuk stranici DOO „Tekijanka“, koja se nalazi na internet adresi: https://www.facebook.com/dtl.tekijanka, u periodu od 15.03.2024 godine do 25.04.2024 godine.

 

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici Organizatora biće objavljen post o početku nagradnog konkursa “Tu smo 34 godine, Vaša Tekijanka“ kojim će biti postavljen zadatak svim učesnicima. Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju svi pratioci Fejsbuk stranice DOO „Tekijanka“, sa boravištem ili prebivalištem u Republici Srbiji, koji su punoletna i poslovno sposobna fizička lica. Ukoliko potencijalni Učesnik nije pratilac navedene Fejsbuk stranice Organizatora, potrebno je da je zaprati pre pristupanja rešavanju zadatka.

Iz učešća na konkurs isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća). 

Оrgаnizаtоr zаdržаvа prаvо dа, pо sоpstvеnоm nаhоđеnju, izvrši mеrе prоvеrе gоrе nаvеdеnih činjеnicа.

Učеšćеm u nagradnom konkursu svi Učеsnici potvrđuju da su upoznati sa pravilima i da ista prihvаtајu.

Učesnici pristaju da Organizatoru na Fejsbuk stranici DOO „Tekijanka“, pošalju putem direktne poruke (na engleskom: Message) informaciju da su učestvovali u Nagradnom konkursu i da dostave lične podatke (ime i prezime, broj telefona i adresu stanovanja, JMBG) sa ciljem dostavljanja nagrade ukoliko je budu osvojili u nagradnom konkursu. Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci dobitnika se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se poklon isporuči, a najviše 30 dana od dana proglašenja dobitnika, nakon čega će biti automatski izbrisani .

MEHANIZAM ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOM KONKURSU

Ukoliko su svi napred navedeni uslovi ispunjeni, Učesnik može da pristupi rešavanju zadatka tako što će u komentaru posta sa objavom o Nagradnom konkursu „ Tu smo 34 godine, Vaša Tekijanka“,  postaviti sav potreban materijal, koji čine:

 • Tačan odgovor na postavljeni nagradni zadatak
 • U periodu trajanja Nagradnog konkursa posete neki od Tekijankinih maloprodajnih objekata, ostvare kupovinu u iznosu od najmanje 500,00 din i da u komentaru posta upišu PFR broj računa fiskalnog isečka iz te obavljene kupovine;
 • U komentaru posta unesu mesto stanovanja
 • Taguju u komentaru posta makar dvoje svojih prijatelja na Fejsbuku.

Učesnici pristaju da Organizatoru na Fejsbuk stranici DOO „Tekijanka“, pošalju putem direktne poruke (na engleskom: Message) informaciju da su učestvovali u Nagradnom konkursu i da dostave lične podatke (ime i prezime, broj telefona i adresu stanovanja, JMBG) sa ciljem dostavljanja nagrade ukoliko je budu osvojili u nagradnom konkursu. Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci dobitnika se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se poklon isporuči, a najviše 30 dana od dana proglašenja dobitnika, nakon čega će biti automatski izbrisani.

NAGRADE

Nagradni fond sačinjen je od ukupno 55 nagrada*, podeljenih u 8 kategorija:

 • 1 x Električni bicikl
 • 1 x  Mašina za sudove Beko DVN 05320.
 • 3 x Električni trotinet
 • 5 x Televizor TV FOX43
 • 5 x Bicikla
 • 10 x 5.000 RSD vaučera za kupovinu u Tekijanka marketima
 • 20 x Malih kućnih aparata, a to su: 
 • 4x Toster Vox SM2006
 • 4xMikser Vivax HM-400 WP
 • 4xPegla Vox DBL2435
 • 4x Fen Bauer HD-950
 • 4x  Aparat za vafle Vivax WM-900WH
 • 10 x vikend za 2 osobe (pun pansion 2 noćenja) u hotelu Đerdap u Kladovu

Nagrada se ne može preneti na treće lice ili zameniti za novac.

*Jedan Učesnik može dobiti jednu nagradu.

Odluka o dobitniku nagrade se donosi na osnovu slučajnog izbora komentara, putem aplikacije Random Picker nakon što se utvrdi da je učesnik ispunio sve uslove iz mehanizma za učestvovanje u nagradnom konkursu. Ispunjenost uslova za učestvovanje u nagradnom konkursu će proveravati tročlana komisija u sledećem sastavu:

 • Julija Pokrajac, Marketing Referent
 • Slađana Jelisavčić, Kategori Menadžer
 • Ivan Milić, Kategori Menadžer

Učesnici nagradnog konkursa, kao ni osvajači nagrada nemaju pravo da zahtevaju drugačiji poklon od onog koji je naveden u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

 

PROGLAŠENJE POBEDNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Proglašenje pobednika će se objaviti na Fejsbuk stranici DOO „Tekijanka“, najkasnije 7 radnih dana od datuma završetka Nagradnog konkursa.

Dobitnici nagrada, biće proglašeni na jedan od sledećih načina:

 • Objavom u komentaru originalnog posta sa zadatkom za učestvovanje u nagradnom konkursu
 • Posebnim postom na stranicama društvenih mreža Organizatora
 • Story objavom na stranicama društvenih mreža Organizatora

Objavljivanjem dobitnika nagrada na jedan od iznad navedenih načina smatra se da su svi Učesnici dobili obaveštenje o nagradama. Učesnici su u obavezi da u roku od 72 časa od dobijenog obaveštenja na bilo koji od iznad navedenih načina, sa ili bez taga profila nagrađenog učesnika ili nakon kontaktiranja direktnom porukom u inbox, Organizatoru odgovore i da potvrde da su obavešteni da su izabrani za nagradu. Učesnik koji je osvojio nagradu kontaktira  Organizatora na Fejsbuk stranici DOO „Tekijanka“, putem direktne poruke (na engleskom: Message), obaveštava da prihvata nagradu i dostavlja  lične podatke (ime i prezime, broj telefona i adresu stanovanja, JMBG) sa ciljem dostavljanja nagrade koju su osvojili u nagradnom konkursu. U slučaju da Učesnik u navedenom roku (72 časa) ne obavesti Organizatora o prihvatanju poklona, Učesnik gubi pravo na dobijeni poklon i komisija bira sledećeg dobitnika po istim pravilima. Takođe, Učesnik konkursa prihvatanjem nagrade se slaže da momenat uručivanja poklona bude snimljen i postavljen na društvene mreže Organizatora, kao i da Organizator objavi njihovo ime i prezime kao deo liste nagrađenih učesnika.

Učesnici konkursa se slažu da njihovi profili budu tagovani u objavama (story, post, komentar ili bilo koja druga vrsta objave) na društvenim mrežama Organizatora tokom trajanja nagradnog konkursa.

Organizator će po objavi proglašenja pobednika uručiti nagrade u roku od 30 dana od dana obaveštavanja dobitnika. Nagrade će se uručiti u nekom od Tekijankinih marketa. Organizator se oslobađa uručenja nagrade ukoliko dobitnik nagrade istu ne preuzme u vreme i na mestu po obaveštenju Organizatora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nakon objavljivanja dobitnika.

Prilikom realizovanja uručenja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet davanjem na uvid ličnog dokumenta (lična karta).

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa Opštim aktima organizatora u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

Učesnici su saglasni da budu kontaktirani bilo direktnom porukom u inbox, putem telefona ili slanja pisma na adresu stanovanja, u cilju obaveštenja o dobijenoj nagradi.

 

OPŠTE ODREDBE

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ovaj Pravilnik.

Organizator obaveštava sve Učesnike ovog konkursa da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje u konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja učestvuje u konkursu. Kompanija Meta ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za nju.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje u konkursu smatra se da je svaki Učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

 • Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka
 • Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koristi u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr.), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
 • Obavešten/a sam da se moji lični podaci u koju mogu da spadaju ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, JMBG prikupljaju isključivo zbog identifikacije i/ili kontaktiranja dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
 • Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ovog konkursa
 • Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sav materijal koji po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, vređanjem, omalovažavanjem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti)
 • Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU VANREDNE SITUACIJE

Usled vanrednih situacija (kao što su požari, poplave, pandemije i dr.) na koje nije mogao da utiče, Organizator zadržava mogućnost kašnjenja uručenja nagrada pobednicima konkursa.

 

REŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora, stranke će nastojati da isti reše dogovorom na miran način. U slučaju da dogovor nije moguć, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u skladu sa mesnom nadležnošću organizatora nagradnog konkursa.